STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY A AKČNÉ PLÁNY (štvrté kolo 2021 – 2024)

V oblasti implementácie európskej politiky k problematike hluku v životnom prostredí sa právneho poriadku SR transponovala smernica Komisie (EÚ) 2015/996 z 19. mája 2015, ktorou sa ustanovujú spoločné metódy posudzovania hluku podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES transpozíciou smernice Komisie (EÚ) v súvislosti s implementáciou nových metód posudzovania pre hlukové indikátory využívané v procese vypracovania strategických hlukových máp (CNOSSOS – EÚ), ktorými sú nahradené doterajšie metódy od tzv. štvrtého kola strategického hlukového mapovania, ktoré sa realizuje v horizonte rokov 2021 – 2024.

Nariadenie vlády SR č.150/2018 nadobudlo účinnosť k 15.12.2018

4. kolo SHM a AP musí byť spracované jednotnou európskou výpočtovou metodikou CNOSSOS – EU

  • úseky hlavných pozemných komunikácií, po ktorých prejde viac ako 3.000000 vozidiel za rok
  • úseky hlavných železničných tratí, po ktorých prejde viac ako 30 000 vlakov za rok
  • aglomerácie s viac ako 100 000 obyvateľmi, ktoré definuje členský štát
  • hlavné letiská s viac ako 50 000 vzletmi a pristátiami za rok

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. v zmysle naplnenia smernice EU 2015/996 zaviedol medzi ponuku akreditovaných činností v položke 12 vizualizácia hlukových polí metódy CNOSSOS – EU

Sme tu pre Vás

Ing. Ján Šimo, CSc.

Ing. Ján Šimo, CSc.

Celý profesionálny život vedúceho pracovného tímu Ing. Ján Šimo, CSc. narodeného 3.5.1953 je spojený s aplikačnými, výskumnými aktivitami a ich následným transferom do praxe a to najmä v oblasti akustiky a vibrácií. Kontinuálne 40-ročné aktivity po ukončení vysokoškolského štúdia na VŠD Žilina v odbore dopravné stroje a manipulačné zariadenia začínali v Turčianskych strojárňach v Martine v oddelení banských lokomotív a experimentálnych skúšobní. Po útlme vojenskej výroby sa naskytla príležitosť uplatnenia vo Výskumnom ústave koľajových vozidiel v Prahe v novovzniknutom odbore Ekológia so zameraním na hluk a vibrácie vytvárané koľajovými systémami. Na základe získaných skúseností obhájil v Slovenskej akadémii vied ústav materiálov a mechaniky strojov kandidátsku dizertačnú prácu v odbore 36-01-9 teória a konštrukcia pozemných stavieb na tému Metódy vyhodnocovania hlukových polí v priemyselných zónach pomocou SAPO.

Po nežnej revolúcii vznik živnostenského zákona umožnil založenie Klubu ZPS vo vibroakustike, s.r.o., čo znamenalo profesne orientovaný kolektív vo vibroakustike, ktorý sa hlásil k Združeniu podnikateľov Slovenska a vykonával svoje aktivity na základe živnosti.

prof. Dr. Ing. Martin Decký

prof. Dr. Ing. Martin Decký

Celý profesionálny život kľúčového experta prof. Dr. Ing. Martin Deckého narodeného 4.3.1967 je spojený s edukačnými, výskumnými aktivitami a ich následným transferom do praxe a to najmä v oblasti inžinierskych stavieb. Kontinuálne 20-ročné vedecké a pedagogické aktivity garanta študijného programu cestné staviteľstvo na Stavebnej fakulte (SvF) Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) viedli ku jeho vymenovaniu za vysokoškolského profesora v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 24.1.2011.

V súčasnosti je na SvF UNIZA garantom predmetov mechanika vozoviek, mestské inžinierstvo, teória modelovania a právo v stavebníctve, v súčasnosti je predsedom Akademického senátu Stavebnej fakulty UNIZA a predsedom Pedagogickej komisie AS UNIZA. Od 2018 je členom autorizačnej komisie Slovenskej komory stavebných inžinierov pre autorizačné skúšky. Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Bratislava 3.10.2018,
číslo: 25245/2018/SV/74736/3-M.

Významnou snahou prof. Deckého je poskytnúť študentom komplexné poznatky a tým naplniť nasledujúcu edukačnú a transferovú premisu. V oblasti vedecko-pedagogických aktivít k 12.1.2020 publikoval 27 knižných publikácií, z toho 11 vysokoškolských učebníc, 8 vedeckých (1 v renomovanom zahraničnom vydavateľstve Pearson) a 2 odborných monografií, v celkovom rozsahu cca 200 autorských hárkov (cca 2800 strán), 94 príspevkov v časopisoch, z toho 46 v zahraničných, 124 článkov na vedeckých konferenciách, z toho 42 v zahraničných. Pôsobí ako lektor vo vzdelávacích programoch zameraných na cestné hospodárstvo, manažment v cestnom hospodárstve – samospráva, od 2015 prednáša na seminároch SKSI ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

Ing. Karel Šnajdr

Ing. Karel Šnajdr

Profesionálny život spolupracovníka tímu Ing. Karla Šnajdr, ktorý sa narodil 11.2.1968, je spojený s odbory technické, stavebné a urbanistickej akustiky a technickými vibráciami. Už na štúdiách ČVUT Praha (od roku 1989) sa začal venovať problematike elektroakustiky (témou jeho diplomovej práce bol návrh a výroba nízkofrekvenčného elektrostatického reproduktora). V rámci doktorandského štúdia (od roku 1992) sa začal venovať otázkam merania a vyhodnocovania akustických veličín a aplikáciami súvisiacimi s akustickou intenzitou (predovšetkým lokalizácia zdrojov hluku). Minimálnu prácu na tému "elektroakustický menič pre akustickú rinometriu" a rigoróznu skúšku obhájil v roku 1996. Po celú dobu doktorandského štúdia bol odborným asistentom na katedre radioelektroniky ČVUT Praha obor akustika. Od znovu založenia spoločnosti v roku 1993 je aktívnym členom Českej akustické spoločnosti.

Pred dokončením doktorandského štúdia opustil akademickú dráhu, aby sa medzi rokmi 1996 až 2003 venoval problematike znižovania hluku dieselelektrických lokomotív v spoločnosti ČKD lokomotíva a následne električiek radov T6, KT8, RT6 a KM8 a vozidiel metra radu M1 v ČKD Dopravné systémy (neskôr SIEMENS Koľajové vozidlá). V roku 1996 si založil živnosť a zaoberá sa konzultáciami v odbore akustika (živnostenský list Ing. Karel ŠNAJDR AKON - konzultácie v obore akustiky) a od roku 2003 sa stalo prevádzkovanie živnosti jeho hlavnou pracovnou činnosťou.

Od roku 2000 sa zaoberá problematikou predikcie šírenia hluku zo stacionárnych zdrojov hluku, cestnej a železničnej dopravy. Predikciu šírenia hluku započal na programe HLUK +, ktorý po troch modeloch vymenil najskôr za program PREDICTOR (2001 až 2004) a neskôr za program Lima (na ktorom pracuje do dnes). Od roku 2004 až po súčasnosť spracoval v programe Lima viac ako 800 lokalít s rozsahom modelu od cca 0,5 km2 (bežné akustické posudky) po cca 3700 km2 (modely hlavných železničných prác v rámci II. a III. Kola SHM). Od roku 2002 je garantom odboru akustika v rámci akreditovaného laboratória spoločnosti Koľajových vozidiel s.r.o. a od roku 2018 je garantom odboru predikcie šírenie hluku v rámci akreditovaného laboratória spoločnosti Ing. Josef Drahota (J * D * S).

Kontakt

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. Vojtecha Tvrdého 23 010 01 Žilina
IČO 36433781
DIČ 2022048996
IČ DPH SK 2022048996
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Žilina IBAN: SK4202000000002042561753 BIC: SUBASKBX

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo pomocou kontaktného formulára.

Používame pevnú jednotkovú cenu, ktorá zahŕňa všetky náklady potrebné k riadnemu zhotoveniu diela na celom území Slovenskej republiky.

Kontaktný formulár

Vyplnením a odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679 a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Arrow up